Privacy statement Busstra Risico- en Assurantieadviseurs B.V.

Inleiding
Privacy is voor Busstra Risico- en Assurantieadviseurs B.V. van groot belang. Persoonsgegevens worden op een integere en veilige manier gebruikt.
In dit privacy statement wordt uitgelegd hoe wij omgaan met privacy, welke gegevens worden verwerkt en met welk doel. Ook staat in dit privacy statement informatie over de rechten van betrokkene.

Vragen of klachten over privacy kunnen gesteld worden aan Gerbrand Busstra via
gerbrand@busstra-advies.nl. De betrokkene kan ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Dit privacy statement kan tussentijds worden gewijzigd. Het is verstandig die regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen. Deze versie is het laatst gewijzigd op 27-06-2018.

Identiteit
Busstra Risico- en Assurantieadviseurs B.V.
Heliconweg 52
8914 AT Leeuwarden
KvK 58177132
E-mail: gerbrand@busstra-advies.nl

Welke persoonsgegevens worden gebruikt?
Busstra Risico- en Assurantieadviseurs B.V. heeft uitsluitend gegevens ter beschikking die verstrekt zijn door de betrokkene zelf. Hieronder staat een overzicht van de doeleinden waarvoor Busstra Risico- en Assurantieadviseurs B.V. persoonsgegevens verwerkt.

Doeleinde:
Administratie afhandeling
Gegevens:
Naam, bedrijfsnaam, factuuradres, bankgegevens (naam bank/IBAN/BIC)
Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst/ rechtmatig belang/ wettelijke verplichting
Bewaartermijn:
Zeven jaar na einde lopend boekjaar

De rechten van betrokkene
De betrokkene heeft de volgende rechten met betrekking tot zijn persoonsgegevens en de verwerking daarvan:

Inzage
Betrokkene mag Busstra Risico- en Assurantieadviseurs B.V. altijd verzoeken om inzage in zijn persoonsgegevens. Het overzicht omvat de verwerkte persoonsgegevens, de verwerkingen en het doel van de verwerkingen. Busstra Risico- en Assurantieadviseurs B.V. kan daarvoor een wettelijke vergoeding vragen.

Wijzigen
Betrokkene heeft het recht een verzoek in te dienen om zijn persoonsgegevens te wijzigen, te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen en af te schermen.

Beperken van de verwerking
Onder voorwaarden, heeft de betrokkene recht de verwerking van persoonsgegevens te beperken.

Bezwaar
Als Busstra Risico- en Assurantieadviseurs B.V. een bepaalde verwerking uitvoert op basis van het gerechtvaardigd belang van hem of een derde dan heeft betrokkene recht bezwaar te maken tegen die verwerking.

Overdracht van gegevens
Betrokkene heeft het recht zijn persoonsgegevens te verkrijgen. Busstra Risico- en Assurantieadviseurs B.V. verstrekt die in een gestructureerde en gangbare vorm, die eenvoudig in andere gangbare systemen te openen valt.

Intrekken toestemming
Betrokkene heeft het recht om toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken. Indien de gegevensverwerking plaatsvindt op die grondslag zal Busstra Risico- en Assurantieadviseurs B.V. die verwerking staken.  Het intrekken van toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

Busstra Risico- en Assurantieadviseurs B.V. reageert binnen één maand op een verzoek met betrekking tot deze rechten. Dergelijke verzoeken kunnen gericht worden aan gerbrand@busstra-advies.nl.

Ontvangers
De persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan verwerkers en partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst.

Doorgifte aan derde land of organisatie
Het kan nodig zijn om persoonsgegevens door te geven aan een derde land (land buiten de Europese Economische ruimte). Regelgeving op het gebied van privacybescherming is in die landen anders dan in Nederland. Daarom maakt Busstra Risico- en Assurantieadviseurs B.V. gebruik van het Privacyshield ofwel de EU Model Clauses om de privacy van betrokkenene zoveel mogelijk te beschermen.
Wanneer dat niet mogelijk is vraagt Busstra Risico- en Assurantieadviseurs B.V. toestemming om die persoonsgegevens door te geven aan landen zonder passend beschermingsniveau. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Cookies
Busstra Risico- en Assurantieadviseurs B.V. gebruikt Cookies om het bezoek naar zijn website te analyseren, voor marketing doeleinden en om zijn website op een deugdelijke wijze te doen functioneren. Cookies zijn kleine (tekst) bestanden die worden geïnstalleerd in het geheugen van een apparaat (computer, telefoon, tablet) bij het bezoek aan een website. Die Cookies kunnen het apparaat niet beschadigen. Met Cookies bedoelt Busstra Risico- en Assurantieadviseurs B.V. ook vergelijkbare technieken om informatie te verzamelen, zoals device fingerprinting.